Expert bij Fevlado

Sluit VGT
Wat verwacht Fevlado van de experten?

1. Taak van de experten: De expert wordt door Fevlado gevraagd om zijn/haar raad/advies te geven over bepaalde dossiers. Experten halen hun expertise uit hun opleiding of werkervaring, en kunnen dus hun eigen beleving overstijgen.
Na overleg wordt er een standpunt ingenomen; Fevlado heeft hierover de eindbeslissing.

2. Werking van het expertennetwerk:

a. Overleg gebeurt vooral via e-mail. De expert(en) worden gecontacteerd door Fevlado met een specifieke vraag rond een bepaald thema. Per vraag kan bepaald worden of er overlegmomenten nodig zijn en zo ja, hoe frequent.
b. De experten geven een actief e-mail adres op, en of en hoe men contact kan opnemen via webcam.
c. De expert heeft telkens 1 week de tijd om te melden of er op zijn/haar medewerking kan worden gerekend. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld aan Fevlado.
d. Bij organisatie van een externe vergadering, zal Fevlado vzw zo veel mogelijk alle nodige informatie tijdig bezorgen aan de experten. Van de experten wordt verwacht dat zij ten laatste één week vòòr de vergaderdatum laten weten of zij aanwezig zullen zijn of niet.
e. Een expert kan zelf vragen stellen of ideeën geven, zonder dat deze werden ingeleid door Fevlado, op voorwaarde dat deze gelinkt zijn aan de prioriteiten van de belangenbehartiging van Fevlado.
f. Alle informatie die Fevlado ter beschikking stelt van de experten is vertrouwelijk. Deze informatie mag niet worden verspreid zonder voorafgaandelijke toestemming van Fevlado, ook na de periode dat iemand als expert binnen Fevlado actief was.

3. De expert kan ook op sommige externe vergaderingen fungeren als afgevaardigde van Fevlado. Dan gelden een aantal voorwaarden; deze worden besproken in een ander document.Wat kunnen experten verwachten van Fevlado?

1. Fevlado wil, in de mate van de financiële mogelijkheden, bijdragen aan het verhogen van de expertise door experten te laten deelnemen aan vormingen, congressen, informatiedagen,… De aanvraag tot het volgen van een vorming of deelnemen aan een studiemoment kan zowel van Fevlado als van de expert komen. Elke aanvraag wordt apart behandeld, zodat voor beide partijen de gevolgde vorming/studie een wezenlijke bijdrage levert aan de werking van de experten.
2. Experten krijgen
a. Dovennieuws gratis toegestuurd
b. Korting op de inkomprijs van WDD
c. Korting op de inkomprijs van vormingsactiviteiten, georganiseerd door Fevlado/Fevlado-Diversus
d. Korting op de aankoop van publicaties
e. Een onkostenvergoeding voor de gemaakte binnenlandse reiskosten.


Procedure van aanstelling van nieuwe experten

1. Algemene voorwaarden voor experten:

a. Vlaamse Gebarentaalgebruiker of gebarentalig zijn;
b. Inhoudelijke kennis bezitten rond één van de dossiers van de werking van de belangenbehartiging van Fevlado en de link kunnen leggen met de Vlaamse Dovengemeenschap;
c. Respect hebben voor de missie/visie van Fevlado;
d. Bereid zijn tot actieve medewerking.
2. Nieuwe kandidaat-experten melden zich met een motivatie en CV bij de coördinator van de belangenbehartiging. Deze motivatie kan zowel in het Nederlands als in VGT gebeuren. De coördinator van de cel belangenbehartiging bespreekt de kandidatuur met de leden van de cel belangenbehartiging. Op basis van het CV en de motivatie wordt de kandidaat al dan niet uitgenodigd voor een gesprek, waar bij voorkeur ook één of meerdere experten op aanwezig zijn.
3. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op de motivatie en wordt de relatie tussen Fevlado en de experten toegelicht.
4. De beslissing en de bijhorende motivatie wordt aan de Raad van Bestuur van Fevlado meegedeeld ter goedkeuring.


Procedure van stopzetting van de samenwerking met één of meerdere experten

1. Van zodra de samenwerking met één of meerdere experten niet vlot verloopt, nodigt de coördinator van de cel belangenbehartiging de persoon/personen in kwestie uit voor een gesprek. De expert krijgt de kans aangeboden om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.
2. Als de problemen blijven, beslist de cel belangenbehartiging om de samenwerking stop te zetten. De coördinator van de cel belangenbehartiging brengt de persoon op de hoogte.
3. Ook van deze beslissing en de bijhorende motivatie wordt de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht.