Memorandum verkiezing:

Sluit VGT
De cel Belangenbehartiging schuift 8 punten naar voor.
Deze hebben we hier zo concreet mogelijk verwoord met het oog op een eenvoudige integratie.

  • Opvoeding: Wanneer ouders een dove baby krijgen, hebben ze recht op volledige informatie over wat het betekent om doof te zijn, dus ook informatie over Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur. Nu bestaat er een cursusaanbod ‘Leren Visueel Communiceren met dove baby’s en peuters’, een aangepaste cursus Vlaamse Gebarentaal, verweven met informatie over Dovencultuur, de Dovengemeenschap en ervaringsverhalen van dove personen. Fevlado wenst dat dit aanbod structureel wordt gesubsidieerd door de overheid en dat dit aanbod mogelijk moet zijn binnen de werkuren van deze ouders, naar analogie van de Scandinavische landen.  
  • Onderwijs: Fevlado wenst kwalitatief basisonderwijs voor dove kinderen, met hetzelfde niveau als horende kinderen, met Vlaamse Gebarentaal als instructietaal, dove peers en dove volwassenen als leerkrachten en rolmodellen. Momenteel zijn deze aspecten niet of onvoldoende aanwezig in het huidige onderwijslandschap. Graag willen we dat de overheid mogelijkheden biedt om, na een grondige verkenning van de noden en de mogelijkheden, te experimenteren met een nieuw onderwijsmodel waarin bovenstaande basisprincipes worden toegepast.
  • Werk: Fevlado krijgt veel klachten van werkloze en tewerkgestelde dove mensen: men voelt zich beperkt in de toeleiding naar de werkvloer en op de werkvloer zelf komt men veel barrières tegen. Om hier een beter zicht op te hebben, wensen we dat er academisch onderzoek naar wordt gedaan. 
  • Tolken Vlaamse Gebarentaal: Steeds meer dove mensen maken gebruik van tolken Vlaamse Gebarentaal. Ook in het gewone onderwijs kunnen leerlingen en studenten tolkuren krijgen voor minimum 70% van de lestijden. Echter, in de praktijk is er een groot tekort aan tolken en worden deze uren en ook die van Welzijn en Werk, onvoldoende ingevuld. Veel dove mensen staan in de kou! Fevlado wenst dat het statuut van de tolken Vlaamse Gebarentaal dringend verbeterd wordt en dat hun loon drastisch wordt verhoogd. 
  • Media: Intussen wordt het journaal van 19u getolkt door horende tolken en op Karrewiet door dove tolken. We wensen dat er ook ruimte is voor gemeenschapsmedia op de openbare omroep: een programma waarbij onze taal, cultuur en gemeenschap een plek krijgt, waar dove mensen zich mee identificeren en waarmee horende mensen worden gesensibiliseerd.
  • Sport: Fevlado vraagt of de Deaflympics een evenwaardige erkenning kan krijgen als de Paralympics en de Special Olympics en dat de atleten optimaal ondersteund worden voor de deelname aan en de selectie voor de Deaflympics.
  • Afstandstolken: Momenteel zit het afstandstolkenproject van het CAB nog in de experimentele fase, met een subsidie van Welzijn en Werk. Fevlado vraagt om de afstandstolkendienst structureel te financieren, opdat dove personen kunnen blijven bellen via een tolk Vlaamse Gebarentaal. Ook voor live gesprekken, meestal kortstondig, kan er een tolk op afstand worden ingezet.
  • Vlaamse Gebarentaal: Acht jaar geleden, op 26 april 2006 is Vlaamse Gebarentaal cultureel erkend, wat zeer positief is. Echter, de invloed op de andere beleidsdomeinen is nog beperkt. Daarom wil Fevlado dat er onderzoek gebeurt naar hoe dit decreet grondig kan worden versterkt, opdat dit een doorwerking heeft op andere beleidsdomeinen.